Niten Rio de Janeiro - Mural

Mural NitenRio

Hatsugeiko Niterói 2016

por Niten - RJ/Niteroi - 12-jan-2016No último dia 06 de Janeiro tivemos o Hatsugeiko do Dojo de Niterói, o primeiro treinoi do ano.

(...)Continua (post completo)

Tags: Niteroi, Hatsugeiko,


Últimas postagens: